فهرست

افتتاح بخش دیالیز، واحد مراقبتهای ویژه سکته حاد مغزی (scu) و بهسازی و تجهیز درمانگاه شیمی درمانی بیمارستان روحانی