فهرست

معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره های تماس معاونت دانشجویی و فرهنگی

 ردیف واحد  شماره داخلی  شماره مستقیم  نمابر
 1  معاونت دانشجویی  236-216  32198490  32190594
 2  مدیر دانشجویی  213  32190594  
 3  مشاور دانشجویی  325  32190271  
 4  کمیته انضباطی  326  32190559  
 5 خوابگاه خواهران  415  32190598  
 6  فرهنگی  216  32198490  
 7  حسابداری دانشجویی  418  32199206  32199206
 8  تربیت بدنی  364  32190641  32190641
 9  انجمن اسلامی      32190547