فهرست

همکاران دفتر ریاست

شماره های تماس و اطلاعات همکاران دفتر ریاست

  

  نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي

 سمت

تلفن( آزاد-داخلي-همراه)  فاكس – email 

دکتر محمد رضا دینی

 پزشك عمومي

 رئيس دفتر رئیس محترم دانشگاه

    2199015-2195100210-212
ف:2190181
 رحمان عزالدين

 ديپلم

متصدي اموردفتري

  2199015-2195100-210-212
ف:2190181
 شهربانو پورعليجان

 ديپلم

 متصدي اموردفتري

  2199015-2195100-210-212
ف:2190181
 رويا يوسف تبار

 ديپلم

 اپراتور

   2199015-2195100-210-212
ف:2190181
 موسي خيبري

 ديپلم

 منشي دفتر

  2199015-2195100-210-212
ف:2190181
 يعقوب سلمان پور

 ديپلم

 خدمات

  2199015--2195100-210-212
ف:2190181