فهرست

بازدید دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز سلامت جامعه شهری رضیا کلا بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین دانشگاهی، از مرکز سلامت جامعه شهری رضیاکلای بابل جهت بررسی وضعیت بهداشتی درمانی مرکز بازدید نمودند.

بازدید دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز سلامت جامعه شهری رضیا کلا بابل

بازدید دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز سلامت جامعه شهری رضیا کلا بابل

بازدید دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز سلامت جامعه شهری رضیا کلا بابل

بازدید دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز سلامت جامعه شهری رضیا کلا بابل

بازدید دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز سلامت جامعه شهری رضیا کلا بابل

بازدید دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز سلامت جامعه شهری رضیا کلا بابل