فهرست

بازدید شبانه و سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ دکتر سید فرزاد جلالی به همراه دکتر شریف پور معاون درمان دانشگاه و دیگر مدیران دانشگاهی ساعت ٨ شب از بخشهای مختلف بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا بابلکنار بازدید به عمل آوردند. و از نزدیک در جریان روند درمان بیماران و نحوه ارایه خدمات این مرکز قرار گرفتند.

گفتنی است: دکتر سید فرزاد جلالی در این بازدید ضمن گفتگو با پزشك كشيك، بیماران و همراهان آنها رضایتمندی آنان را جویا شدند.

بازدید شبانه و سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان هفده شهریور مرزیک

بازدید شبانه و سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان هفده شهریور مرزیک

بازدید شبانه و سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان هفده شهریور مرزیک

بازدید شبانه و سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان هفده شهریور مرزیک

بازدید شبانه و سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان هفده شهریور مرزیک

بازدید شبانه و سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان هفده شهریور مرزیک

بازدید شبانه و سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بیمارستان هفده شهریور مرزیک