فهرست

کنفرانس اخلاق پزشکی همراه با اکران اختصاصی فیلم آپاندیس

کنفرانس اخلاق پزشکی
همراه با اکران اختصاصی فیلم آپاندیس
سه شنبه ۳ بهمن ۹۶ 
از ساعت ۸ صبح الی ۱۲


کنفرانس اخلاق پزشکی همراه با اکران اختصاصی فیلم آپاندیس در دانشگاه علوم پزشکی بابل