فهرست

بازدید دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از دانشکده پرستاری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه معاون آموزشی دانشگاه از دفتر گروه پرستاری و دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستارمورخ ۹۶/۱۱/۳ بازدید نمودند.