فهرست

نشست مشترک دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از مدیران دانشگاهی با شهردار و اعضای شورای شهر امیرکلا

گفتنی است: این نشست جهت بررسی و ضعیت بهداشتی درمانی شهر امیرکلا و دسترسی آسان مردم به امکانات درمانی انجام گرفت.

نشست مشترک دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از مدیران دانشگاهی با شهردار و اعضای شورای شهر امیرکلا