فهرست

اطلاعیه اعلام نتایج مصاحبه متقاضیان جذب نیروی شرکتی رشته فوریتهای پزشکی

بدینوسیله نتایج مصاحبه و تست آمادگی جسمانی (براساس مفاد آگهی جذب نیروی شرکتی در رشته مذکور) متقاضیان جذب نیروی شرکتی دررشته فوریتهای پزشکی مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ و ۹۶/۱۰/۲۰ بشرح ذیل ( نفرات اصلی و ذخیره به ترتیب اولویت ) اعلام می گردد.

بدیهی است پذیرش نهایی افراد، منوط به طی مراحل گزینش و تایید هسته گزینش دانشگاه، ابتدا از میان نفرات اصلی و درصورت عدم تایید نفرات اصلی، ازمیان نفرات ذخیره، به ترتیب اولویت خواهد بود.

نفرات اصلی

۱-    آقای امین طاهری آهنگر

۲-    آقای مصطفی برزگر

۳-    آقای سید محمد درویشی

۴-    آقای عبدالعلی فضلی

۵-    آقای وحید سعیدی کیاسری

۶-    آقای عبدالستار پردار

۷-    آقای سید محسن حسینی

۸-    آقای محسن استوارکلایی

۹-    آقای عبدالحمید تقی بایی

۱۰-   آقای سبحان ولی پورکوتنایی

۱۱-   آقای آرش خرم فر

۱۲-  آقای آرمین رضوانی

نفرات ذخیره

۱-    آقای عبدالمتین اودک

۲-    آقای ایمان رستمکلایی

۳-    آقای محمد اسمعیلی

۴-    آقای پویاعباس نیا ارمکی

۵-    آقای علی محمدی خورشیدی