فهرست

بازدید اعضاء هیئت ارزشیابی رشته تخصصی کودکان وزارت بهداشت ازبیمارستان کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، جناب آقای دکتر نادر ممتازمنش و جناب آقای دکتر عبدالعلی خوارزمی اعضا محترم هیئت ارزشیابی رشته تخصصی کودکان وزارت بهداشت از بخشهای مختلف بیمارستان کودکان امیرکلا بازدید نمودند

بازدید اعضاء هیئت ارزشیابی رشته تخصصی کودکان وزارت بهداشت از بیمارستان کودکان امیرکلا دانشگاه علوم پزشکی بابل

بازدید اعضاء هیئت ارزشیابی رشته تخصصی کودکان وزارت بهداشت از بیمارستان کودکان امیرکلا دانشگاه علوم پزشکی بابل