فهرست

گزینش گران دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان گزینش گران برتر و نمونه استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، آقای اسماعیل رمضان تبار و سرکار خانم کبری باباجان زاده از دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان گزینش گران نمونه استان معرفی و در مراسمی از گزینش گران نمونه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.