فهرست

نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورخ ۹۷/۲/۲۲ در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  برگزارشد.

نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی