فهرست

سلامت روان از نگاه قرآن

مولفین: علیرضا طبیبی دانشیار دانشگاه اراک، گروه الهیات فاطمه زمانیان نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قران وحدیث، دانشگاه اراک

چکیده :
سلامت روان به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حوزه سلامت ،ابتدا در مجامع و مکاتب روانشناسی غرب مطرح شد.تا به امروز نیز ، در هرمکتب و رویکرد به جنبه ای خاص از سلامت روان بیشترتوجه شده است. با این حال در طول تاریخ بشر،معیار های رشد و سلامت انسان همواره مورد توجه مکاتب انسانی و الهی بوده به طوری که در دین اسلام نیز راهکارهایی درسطح شناختی ،عاطفی و رفتاری ارائه شده است .خداوند قران را هدایتگر انسان به سوی جاده سلامت معرفی کرده است .هرچند پژوهش هایی به بررسی دیدگاه قران در این زمینه پرداخته اند اما به نظر میرسد اکثر این پژوهش ها بر صفات اخلاقی متمرکزند. بنابراین نگارنده با استفاده از روش توصیفی ، هدف خودرا "بررسی دیدگاه قران پیرامون معیار ها و راهکارهای ارتقاء سلامت روان "قرار داد. در اندیشه قران،انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی است و سلامت روان، بیان گر نوعی تعادل روانی است که تمامی جنبه های وجودی انسان و هماهنگی میان نیاز های او را در بردارد. بنابراین انسان سالم با استفاده از نیروی عقل وخردبه شکوفایی توانمندی ها و استعداد هایش در مسیری که او را به خداوند نزدیک میکند گام بر میدارد.

 

برای مشاهده و دانلود اسلاید "سلامت روان از نگاه قرآن" کلیک کنید.