فهرست

دیدگاه مدیران و مجریان در خصوص بهره مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانوادهی ایران

مولفین: دکتر حسن اشرفیان امیری )معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل( دکتر سیدمظفر ربیعی )دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل( دکتر محمدجواد کبیر)استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان( دکتر آناهیتا کشاورزی )معاون سازمان بیمه سلامت ایران( دکتر رضا ممتهن )مدیر کل بیمه سلامت استان فارس( دکتر اصغر رعیتزاده )معاون بیمه و درمان اداره کل بیمه سلامت استان فارس( حمیدهرمضانی )کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل( دکتر سیدداود نصراللهپور شیروانی

سابقه و هدف:
بنابه تعریف WHO طب سنتی )طب مکمل یا طب جایگزین( مجموعه تمامی علوم نظري و عملی است كه در تشخيص طبی، پيشگيري و درمان بيماريهاي جسمی، ذهنی یا ناهنجاريهاي اجتماعی به كار میرود و به صورت گفتاري یا نوشتاري از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته باشد.

امروزه با توجه به نفوذ وسيع پزشکی رایج در عرصههاي درمانی، طب سنتی هنوز در خيلی از كشورها هویت خود را حفظ كرده و در ساليان اخير در بعضی از كشورها رشد قابل ملاحظهاي هم داشته است. كشورهایی مانند چين، كره جنوبی و ویتنام، طب سنتی را كاملاً وارد نظام سلامت خود كرده اند.

 

برای مشاهده و دانلود اسلاید "دیدگاه مدیران و مجریان در خصوص بهرهمندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانوادهی ایران" کلیک کنید.