فهرست

سومین همایش اسکلتی عضلانی

/images/mub.mubabol.ac.ir/97/third_hamayes.jpg

محورهای همایش:

بیومکانیک و پاتوبیو مکانیک حرکت

روشهای پیشگیری ، تشخیص و درمان اختلالات حرکتی ناشی از بیماریها ی :

سیستم عصبی مرکزی و محیطی سیستم عضلانی اسکلتی ، سیستم قلبی عروقی ، تنفسی و اختلالات متابولیک

اختلالات حرکتی ناشی از کار

توانبخشی و اختلالات حرکتی

طب مکمل و اختلالات حرکتی

تغذیه و اختلالات حرکتی

سالمندی و اختلالات حرکتی

زنان و اختلالات حرکتی

راهنمای تدوین چکیده مقاله سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی ۲۳-۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷