فهرست

بازدید دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از تیم پزشکی اعزامی سی شب سی مسجد در آستانه مقدس امامزاده قاسم بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از تیم پزشکی اعزامی سی شب سی مسجد در امازاده قاسم بابل به مورخ 97/3/19 بازدید نمودند.