فهرست

سبک زندگی اسلامی و منشور حقوق بیمار در آموزههای اسلامی

زکیه دوست کام، هیات علمی دانشگاه بجنورد - حمیدرضا طیبی نسب، هیات علمی دانشگاه پیام نور بجنورد

چکیده
• سابقه وهدف:
• سبک زندگی در جوامع اسلامی به میزان زیادی متأثر از عامل دین است. یکی از موارد آموزههای دینی در رابطه با سبک زندگی، تعامل اجتماعی به خصوص نوع رفتار با بیماران میباشد.
• فرد بیمار به تقویت جسمی و روحی نیازمند است تا سلامت واقعی خویش را بازیافته، به عنوان عضوی مفید در جامعه به زندگی و فعالیتش ادامه دهد.
• روش تحقیق: کتابخانهای به صورت توصیفی - تحلیلی با فیش برداری از کتب روایی و اخلاقی و استقرای دادهها در این زمینه میباشد.
• یافته ها: آموزه های دینی برنامه جامعی در این زمینه از نوع رفتار با بیماران و مراعات حال آنها؛ شیوه مراقبت؛ کمک مادی و عاطفی و... با بیان اثرات دنیوی و اخروی آنها برای جامعه بشری ارائه داده است.

برای مشاهده و دانلود اسلاید "سبک زندگی اسلامی و منشور حقوق بیمار در آموزههای اسلامی" کلیک کنید.