فهرست

سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز

سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز توسط مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۷ در شیراز برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ می باشد.