فهرست

اولین روز چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

ِبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین روز چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران با حضور متخصصان و پژوهشگران با نشست تخصصی در حیطه لپتوسیپروز، عفونتهای بیمارستانی، پروبیوتیک، عفونت های تنفسی در سالن امام علی (ع) دانشگاه برگزار شد.