فهرست

برگزاری جشن روز کارمند دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، جشن روز کارمند سه شنبه ۱۳ شهریور ۹۷ ساعت ۱۰ صبح در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار می شود.

از کلیه همکاران جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید.