فهرست

بررسی پیشنهاد تأسیس صندوق مهر کارکنان دانشگاه

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین جلسه در خصوص بارش افکار و رایزنی برای تأسیس صندوق مهر کارکنان دانشگاه برگزار شد.

خانم دکتر خفری مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان با اشاره به لزوم و اهمیت پرداختن به بعد حمایتی از کارکنان در شرایط کنونی گفت: دانشگاه و کارکنان آن مانند یک خانواده می باشند که تمامی اعضای آن باید حامی و پشت و پناه هم باشند.

وی افزود: هدف از این نشست پیشنهاد تشکیل صندوق مهر کارکنان در جهت حمایت مالی و معنوی هر چه بیشتر به کارکنان آسیب پذیر دانشگاه بوده است.

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان بیان داشت: تشکیل گلریزان، پرداختن به حمایتهای گسترده از کارکنان در قالب وامهای بلا عوض و قرض الحسنه به کارکنان و ارجاع و بهره برداری همه جانبه از خدمات پزشکی گسترده در واحدهای زیر مجموعه درمانی دانشگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر خفری تصریح کرد: احیای اختصاص ۲% درآمد دانشگاه طبق مصوبات موجود به کمیته رفاهی کارکنان برای حمایت بیشتر از این افراد، شناسایی دقیق افراد در بخش حمایتهای مالی و درمانی، تشکیل بازارچه های غذایی و کار آفرینی برای حمایت سریعتر نیز از دیگر بحث های این نشست بوده است.