فهرست

حضور مستمر کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه در مدارس سطح شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسان امور دارویی معاونت غذا و دارو در مدارس سطح شهرستان بابل به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت حضور یافتند.

کارشناسان امور دارویی معاونت غذا و دارو در مدارس سطح شهرستان بابل به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت (۱-۷ آبان ماه ( با حضور در مدرسه دخترانه حاج کمال امینی به اجرای برنامه آموزشی و مسابقه به همراه توزیع جوایز بین دانش آموزان پرداختند .

همچنین پمفلت پیشگیری از مسمومیت و عدم استفاده از قرص برنج و برنامه هفتگی مدرسه و خودکار تبلیغاتی با معرفی سامانه ۱۹۰ بین دانش آموزان توزیع گردید.