فهرست

کارگاه آموزشی پایگاه pathway به کارگیری هوش مصنوعی در جستجو و تحلیل اطلاعات بیولوژی

تحلیل اطلاعات مربوط به واکنشهای سلولی، فعل و انفعالات پروتئینی، متابولیسمی و دارویی و انتخاب بیومارکرها با استفاده از Data Visualization و آنالیز اطلاعات Microarray

زمان : یکشنبه ۵ آذرماه، ساعت ۱۱ الی ۱۴

مکان : دانشگاه علوم پزشکی بابل - سالن امام علی

کارگاه آموزشی پایگاه pathway به کارگیری هوش مصنوعی در جستجو و تحلیل اطلاعات بیولوژی - دانشگاه علوم پزشکی بابل