فهرست

ارائه خدمات پرستاری در منزل در شهرستان بابل رو به گسترش می باشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، محمد امام قلی زاده مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل و مشاور بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت در این راستا گفت: مراکز ارائه مراقبت های پرستاری در منزل در شهرستان بابل رو به گسترش می باشد.

محمد امام قلی زاده مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

وی در ادامه افزود: تاکنون یک مرکز فعال به نام مهر مادر در حال ارائه خدمات پرستاری درمنزل بوده است ودر حال حاضر یک مرکز جدید به نام نبض نیز تاسیس گردیده ودر حال باز گشایی می باشد .

امام قلی زاده اذعان داشت طبق پیش بینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق این برنامه باید تا پایان برنامه ششم به ازای هر ۵۰ هزار نفر، یک مرکز مشاوره خدمات پرستاری ایجاد گردد.

با توجه به مزایای مراقبت از بیماران در منزل و درکنار خانواده، گام بعدی پس از ایجاد مراکز مشاوره مراقبت پرستاری در منزل، ایجاد واحد مراقبت در منزل در تمام بیمارستان های دولتی می باشد که در حال حاضر در تمام بیمارستان های شهرستان بابل این واحد ایجاد گردیده است. این واحد با مراکز سطح شهر قرارداد بسته و بیمارانی را که با تایید پرستار و پزشک خود بتوانند ادامه خدمات پرستاری را در منزل دریافت کنند به مراکز سطح شهر معرفی می نمایند. در حال حاضر تمام بیمارستانهای بابل دارای واحد مشاوره مراقبت در منزل جهت ارائه مشاوره و معرفی بیماران به مراکز مورد تایید دانشگاه می باشند.