فهرست

برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و نهمین شب ماه رمضان مصادف با ۳ خرداد در مسجد هادی شهر

اجرای طرح سی شب سی مسجد اعزام گروه پزشکی تخصصی وعمومی (آموزشی و درمانی) جهت ویزیت رایگان به مساجد شهرستان بابل و بابلسر در شب های ماه مبارک رمضان

دامه برگزاری طرح سی شب سی مسجد در بیست و نهمین شب ماه رمضان مصادف با ۳ خرداد در مسجد هادی شهر، هادی شهر با حضور پزشکان، پرستاران و ماما ها

اسامی پزشکان حاضر در مسجد هادی شهر در شب بیست و نهم ماه رمضان :

دکتری عمومی آقای دکتر ناصر ابراهیم زاده، پزشک متخصص داخلی آقای دکتر صوفی افشار، پزشک متخصص اطفال آقای دکتر آقاجانی، پزشک متخصص زنان و زایمان خانم دکتر شریفی