ب

خدمات مهندسی مشاوره نظارت تاسیسات برقی، مکانیکی و ساختمانی کلیه پروژه های دانشگاه در سطح شهرستان بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد خدمات مهندسی مشاوره نظارت تاسیسات برقی، مکانیکی و ساختمانی خانه هاي بهداشت و کلیه پروژه هاي دانشگاه در سطح شهرستان بابل را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات اجرایی پیوست از طریق شرکتهای خصوصی اقدام نماید.

برای اطلاعات بیشتر پیوست ها را دانلود کنید.

پیوست ۱- آگهی مناقصه یک مرحله ای

پیوست ۲- شراط عمومی

پیوست ۳- فرم خوداظهاري اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار

اشتراک گذاری: