فهرست

انتخاب ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی گروه های آموزشی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان عضو هیات های ممتحنه و ارزشیابی رشته های تخصصی دندانپزشکی وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی گروه های آموزشی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان عضو هیات های ممتحنه و ارزشیابی رشته های تخصصی دندانپزشکی وزارت بهداشت انتخاب شدند.