فهرست

اسامی نامزدهای انتخابات هيئت مديره سازمان نظام پرستاری شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، در اجراي ماده ۲۱ آيين نامه اجرايی قانون سازمان نظام پرستاری، مشخصات نامزدهای انتخاباتی اين حوزه به شرح ذیل می باشد: