فهرست

برگزاری کارگاه توجیهی ویرایش دوم استانداردهای آزمایشگاه تشخیصی طبی در سالن مدیریت بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارگاه توجیهی ویرایش دوم استانداردهای آزمایشگاه تشخیصی طبی برای مسئولین فنی و سوپروایزر های آزمایشگاه های تابعه با حضور دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه در سالن مدیریت بیمارستان روحانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارگاه توجیهی ویرایش دوم استانداردهای آزمایشگاه تشخیصی طبی برای مسئولین فنی و سوپروایزر های آزمایشگاه های تابعه با حضور دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه در سالن مدیریت بیمارستان روحانی برگزار شد.