فهرست

نخستین سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی حکمی از سوی دکتر جلالی رئیس دانشگاه دکتر آرام تیرگر بعنوان نخستین سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شد.

قابل ذکر است در سال گذشته با پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی بابل و پس از بررسی‌ها و بازدیدهای هیئت اعزامی از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، وزیر محترم بهداشت مجوز تاسیس دانشکده بهداشت در این دانشگاه را صادر نمود.
با تاسیس این دانشکده تعداد دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی بابل به ۹دانشکده افزایش یافت.