فهرست

پلمپ کارگاه غیر مجاز تولید زیتون پرورده در شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل، با ارسال گزارشات مردمی یک واحد کارگاه غیر مجاز تولید زیتون پرورده در شهرستان بابل کشف و پلمپ شد.