فهرست

نحوه ورود دانشجویان به سامانه نوید جهت استفاده از مطالب آموزشی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نحوه ورود دانشجویان به سامانه نوید جهت استفاده از مطالب آموزشی روی این فایل کلیک کنید

دانلود آموزش سامانه نوید