فهرست

اسلام و سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی)

مولف: سپیده بابانژادقصاب، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

نوشتار حاضر، به مبانی سلامت در زمینههای مختلف، از جمله سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در قرآن می پردازد. نگارنده با اشاره به برخی از مبانی سلامت نشان میدهد که قرآن کریم برای بیان جزئیات سلامت و پزشکی مردم نازل نشده است، ولی کلیات و مبانی و اصول آنها را بیان کرده است؛ زیرا این اصول و مبانی در راستای هدایت انسان است.
اسلام سلامتی را نعمت و از جمله حسنات خداوند بر بندگانش معرفی کرده است و بهداشت، تأمین کننده سلامت است . هدف نزول قرآن، تربیت و هدایت انسان به سوی رشد و کمال است. همچنین اسلام برای صیانت و حفاظت انسان در ابعاد مختلف جسمی، معنوی، روانی، اجتماعی، اعتقادی و فکری نیز نظریه و برنامه دارد.
اسلام چون سلامتی را نیاز اساسی و ضامن بقای نسل آدمی می داند، را هکارهای فراوانی برای حفظ و تأمین آن پیش روی بشر قرار م یدهد. در آموزه های دینی به صدها رهنمود در زمینه تغذیه، خواب، آمیزش جنسی، کار و محیط برمیخوریم که در صدد کشاندن انسان به سوی سلامتی فردی می باشند. علاوه بر این، رهنمودهای فراوانی درباره سلامت روانی، روحی، خانوادگی، اجتماعی و... وجود دارد که گویای جامع نگری اسلام به موضوع سلامتی
می باشد.
آیاتی که درخصوص بهداشت و پیشگیری از بیماری های جسمی، روحی، روانی و اختلالات اجتماعی مطرح شده، با علوم روز منطبق است و تعارضی میان قرآن و علوم روز وجود ندارد؛ چون قرآن، وحی الهی و معجزه جاویدان خداوند به پیامبر اکرم است و ممکن نیست علوم بی پایه را در خود جای دهد:
)فصلت آیه 42 ( "هیچ باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سوی آن نمی آید".

برای مشاهده و دانلود اسلاید "اسلام و سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی)" کلیک کنید.